Hovedseksjon

Driftsstyret

Representant for foreldrene:
Patrick Shaw Iversen (leder) – ps.iversen@online.no

Gry Løvhaugen

Representant for de ansatte:
Anne-Britt Ljøner Waller
Alev Boyar Kulbay

Politisk oppnevnt:

Leif Thorkildsen (AP)

Ivar Castberg (MDG)

Alexandra Solheim Wigglesworth (SV)

 

Sekretær

Thomas Andre Aker, (Fungerende rektor) – Thomas.aker@osloskolen.no 

Hva er driftsstyret?

Jeriko skole har et driftsstyre bestående av foresatte, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor for skolen.            

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammerå vedta strategisk plan forskole

å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøverå behandle resultater fra brukerundersøkelser

å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Rektor er driftsstyrets sekretær.