Hovedseksjon

Lillegruppa

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Lillegruppa på Jeriko skole er en byomfattende spesialgruppe for elever med sosioemosjonelle vansker. Tilbudet er rettet mot elever som av ulike årsaker trenger en pause fra sin ordinære skolehverdag. Lillegruppa består av inntil 4 elever og tilbyr et opplæringstilbud på inntil 12 uker, inkludert gradvis tilbakeføring til nærskolen.

Lillegruppa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Spesialgruppa har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Hovedfokuset vil være på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser for å finne tiltak og løsninger som kan bidra til en bedre skolehverdag for eleven etter endt opphold. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

I etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. 

Før skolene kan søke må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler spesialundervisning på et korttidstilbud.

Forespørsel om tildeling av korttidsplass

Skjema : “Forespørsel om korttidsplass”

Skolen sender i samarbeid med foreldrene inn forespørsel om korttidsplass. 

Når dere spør om korttidsplass skal dere legge ved den sakkyndige vurderingen som anbefaler korttidsplass.

 

Saksgang etter skolen har fått tildelt plass:

Rektor ved nærskolen innhenter samtykke til at det settes i gang spesialundervisning på et korttidstilbud fra foresatte.

Rektor ved nærskolen fatter vedtak om spesialundervisning hvor det framgår at eleven skal ha korttidsplass for den perioden som er innvilget/dato til dato.

Nærskolen skriver en individuell opplæringsplan (IOP) for oppholdet. IOP skal inneholde en plan for tilbakeføring.

Vedtak, IOP og evalueringsrapport for oppholdet legges i elevmappen

 

For mer informasjon:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/sok-spesialskole-eller-spesialgruppe/