Lillegruppa

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Lillegruppa på Jeriko skole er en byomfattende spesialgruppe for elever med sosioemosjonelle vansker. Tilbudet er rettet mot elever som av ulike årsaker trenger en pause fra sin ordinære skolehverdag. Lillegruppa består av inntil 4 elever og tilbyr et opplæringstilbud på 12 uker, inkludert gradvis tilbakeføring til nærskolen.

Lillegruppa er et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Spesialgruppa har oppfølgingsansvar for eleven i hele 12-ukersperioden. Hovedfokuset vil være på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Oppholdet forutsetter et tett samarbeid med eleven, foresatte, nærskolen og andre involverte instanser for å finne tiltak og løsninger som kan bidra til en bedre skolehverdag for eleven etter endt opphold. Det vil bli avholdt samarbeidsmøter i løpet av oppholdet.

I etterkant av oppholdet vil det bli utarbeidet en sluttrapport. Sluttrapporten vil inneholde anbefaling om tiltak for videre tilpasning av skoletilbud.

Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Søknad om plass skjer gjennom Utdanningsetaten. 

Før dere søker ber vi dere ta kontakt med assisterende rektor Thomas Andre V. Aker for utfyllende informasjon. Mail: thomas.andre.aker@ude.oslo.kommune.no

For mer informasjon og søknad:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/sok-spesialskole-eller-spesialgruppe/

 

Søknad om tildeling av kortidsplass_.pdf