Hovedseksjon

Tidlig innsats - TIEY

TIEY er hentet fra Australia og New Zealand, som har benyttet dette programmet gjennom ca. 25 år.

Programmet er basert på teorier om "Veiledet lesing" (Guided reading) og læringsstiler. Dette er utviklede og utprøvde metoder som gjennomføres svært systematisk.
TIEY består av 4 like viktige delområder: Et strukturert klasseromsprogram, oppfølging av enkeltelever, samarbeid med foreldre og kurs og oppfølging av lærere. 1-3.trinn har TIEY tre ganger pr uke.


logo

Hovedprinsippet i dette strukturerte lese-, skrive- og språkprogrammet er at alle elever skal få opplæring og veiledning på sitt nivå – tilpasset opplæring. For å få til dette arbeider elevene på læringsstasjoner, der de er delt inn i ulike og dynamiske mestringsgrupper. En viktig del av undervisningen er veiledet lesing, skriving og lærerstyrt stasjon. De andre læringsstasjonene er: konstruksjon/forming, PC, ABC og lesekrok. På disse fire stasjonene skal være selvstyrte hvor elevene arbeider selvstendig.

 TIEY organisert innenfor hvert trinn
Elevene deles inn i grupper på 4-6 elever. Det er i alt 5 eller 6 stasjoner for læring i hver TIEY-økt:

  1. Lærerbetjent stasjon for tett oppfølging av lesing
  2. ABC-stasjon for skriftlig arbeid med bokstaver / tekst
  3. Lesestasjon (stillelesing)
  4. Formingsstasjon
  5. PC-stasjon
  6. Konstruksjonsstasjon

Elevene skifter stasjon etter 12 -15 minutter.

Læreren får gjennom denne organiseringen muligheter til å gi god tilpasset opplæring i lesing fordi elevene på gruppen er på omtrent samme lesenivå.

Gruppesammensettingene byttes jevnlig. Allerede fra dag 1 har læreren fokus på elevenes antakelse / gjetting, førkunnskap og den informasjonen elevene kan hente ut av tekst og bilder.

På denne måten kan læreren modellere hvordan man finner opplysninger når man møter en ny tekst allerede fra 1. trinn. 1.trinn starter opp med TIEY etter høstferien.

Det legges også stor vekt på foreldrenes rolle, og vi ønsker å hjelpe foresatte med informasjon om hvordan de skal gjennomføre lesetreningen hjemme hver dag.