Hovedseksjon

Strategisk plan

Jeriko skole jobber for at alle elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt. Vi ønsker å tilby elevene et trygt og godt læringsmiljø med høyt læringstrykk i alle timer og undervisningssituasjoner. De skal oppleve at de går på en skole hvor vi arbeider med å utvikle deres identitet og fellesskapsfølelse. Vi ønsker at elevene skal føle tilhørighet og tilknytning til egen skole og nærmiljø.

Et godt læringsmiljø er avgjørende for både sosial og faglig utvikling. Jeriko skole arbeider med å fremme sosialt samhold og trivsel i alle ledd. Gode relasjoner mellom foresatte, ansatte og elever bidrar til økt læring. Skolen og AKS jobber for å gi elevene et godt faglig og sosialt læringsutbytte. Vi fokuserer på at skolen vår skal ha et inkluderende fellesskap for alle.  Alle trinn har Jerikotimen en gang i uka, en arena hvor de trygt kan snakke om temaer som opptar dem og sette ord på følelser. Målet er å bidra til livsmestring og at elevene skal få kommunikasjonsverktøy som gir dem forutsetninger til å takle og løse konflikter og ulike følelser.

Elevene på Jeriko møter allsidige arbeidsmetoder. Vi benytter oss av varierte undervisningsmetoder både inne og ute, og tar i bruk nærmiljøet og uteskole i undervisningen. Elevenes evner og muligheter til å skape, tenke kritisk og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Dette forutsetter høy grad av flerfaglighet og differensiering i skolehverdagen. Det gis rom for at elevene med støtte fra de ansatte skal kunne utforske temaer på egenhånd og fordype seg i noe de synes er interessant og spennende. Inkluderende praksis, og i perioder fokus på dybdelæring, er arbeidsmetoder vi ønsker å øke kompetanse på. Dette gjøres blant annet gjennom å gi elevene åpne oppgaver og åpne spørsmål som utfordrer deres kritiske tenking. Skolens lærere, assistenter og AKS-ansatte legger til rette for at alle elever skal møte utfordringer på sitt nivå gjennom tidlig innsats og forseringsgrupper på ulike nivåer, og læringsstøttende aktiviteter på AKS. Vi har som mål at alle våre elever skal føle mestring og trivsel hver dag.

På Jeriko har vi utviklet det vi kaller for Jerikomodellen, en modell for hvordan vi forvalter og fordeler vår viktigste ressurs; de ansatte. Jerikomodellen setter elevene i fokus og skal bidra til at alle elever lærer mest mulig. Hos oss har alle klasser to kontaktlærere, og i tillegg har skolen en ressursgruppe med lærere i MerLærings-teamet. MerLæringsteamet følger enkeltelever, klasser, assistenter, AKS og lærere tett. Ledelsen har et tett samarbeid med personalet og sørger for at alle ansatte er engasjert i elevenes læring, samt faglig og sosiale utvikling.

Jeriko skole er en miljøfyrtårnbedrift. Vi identifiserer oss selv som en miljøskole og jobber aktivt med miljøbevissthet hos både elever og voksne i alle ledd.

Jeriko skole forventer at foreldrene skal være aktive i samarbeidet med skolen. Vi forventer at foresatte deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler på skolen. Gjennom foreldremøter og utviklingssamtaler skal de foresatte få tilbakemeldinger på hvordan skolehverdagen er, og hvilke faglige områder hjemmet må ha et fokus på.

Det er viktig at de foresatte er flinke til å fremsnakke skolen og dens ansatte, skolearbeidet og medelever. Dersom det er saker som de foresatte er usikre på skal det være rom for å ta opp dette med kontaktlærer eller en i ledelsen ved skolen.

Jeriko skole ønsker et godt og utviklende samarbeid med de foresatte ved skolen. Ved dette ligger det også et godt samarbeid med FAU, hvor en fra ledelsen deltar jevnlig på møter, og tar opp saker som er viktig for skolen, og skolens utvikling.

Foresatte og skolen skal sammen jobbe for å utvikle og trygge elevene i deres faglige og sosiale utvikling, og dette gjøres best ved at foresatte og skole har et godt samarbeid.

Vi ønsker å lære elevene respekt for at mennesker er forskjellige og lære dem å løse konflikter på en fredelig måte. Videre vil vi at de skal forså at egne erfaringer, standpunkt og overbevisning kan være ufullstendig eller feilaktig og krever refleksjon. Mangfoldet må hensyntas, samtidig som likheter bør anerkjennes og verdsettes. I en tid hvor mangfoldet har stort fokus, mener vi det er viktig også å huske hvor like man egentlig er. Parallelt med dette vil vi støtte utviklingen av egen identitet, at elevene skal lære å stå opp for seg selv, gjøre sin stemme og sine meninger hørt. For at elevene skal kunne gjøre dette, er det viktig med gode lese- og skriveferdigheter. Vi ønsker at våre elever skal få gode nok ferdigheter til å kunne følge med på alt som skjer i det offentlige rom og kan bidra skriftlig og muntlig i det demokratiske felleskapet i samfunnet.