Lillegruppa

Informasjon om byomfattende korttidsavdeling for elever med sosiale/emosjonelle vansker ved Jeriko skole

 

Lillegruppa er en byomfattende spesialavdeling for elever med sosiale/-emosjonelle vansker ved Jeriko skole. Tilbudet er for elever på 4-7. trinn som utviser en atferd som vanskeliggjør fungering i en ordinær gruppe.

Gruppen har fire elevplasser. Elevene tildeles plass for tolv uker. Det kan vurderes forlengelse eller søking av ny periode etter ti uker. Gruppen har rullerende inntak. Gruppen er bemannet med en spesialpedagog, faglærer og assistent. Det er alltid to voksne inne i gruppa. En voksen følger gruppen i friminuttene.
Elevene blir fraktet til og fra skolen med taxi.

Elevene følger sin individuelle opplæringsplan/læreplan for trinnet de hører til. De vil også delta i undervisning på trinn der det er hensiktsmessig. 

Det er tett dialog mellom hjemskolen og spesialavdelingen. Det forutsettes at det arbeides parallelt med læringsmiljø i gruppen ved hjemskolen mens eleven er på korttidstilbud for å sikre en god tilbakeføring.


Det holdes et tilbakeføringsmøte ved endt opphold. Det følger en tilbakeføringsrapport med eleven tilbake til hjemskolen. Dette er en grundig kartlegging av eleven, pedagogisk og sosialt, samt forslag til tiltak.

Jeriko er tilgjengelig for veiledning av hjemskolen i etterkant av opphold. Det er inntakskontoret i Utdanningsadministrasjonen v/EFP som styrer inntaket til Lillegruppa. I forkant av innsøking må det ha vært gjennomført et samarbeidsmøte ved hjemskolen hvor PPT tilråder innsøking i spesialgruppe for eleven. Hjemskolens PPT har ansvar for oppfølgingen av elever i korttidstilbudet.

Følg denne lenken for søknadsskjema: Informasjon om tildeling av korttidsplass