Lillegruppa

Informasjon om inntak til byomfattende spesialgrupper/spesialskoler i grunnskolen, skoleåret 2018/2019

Alle elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Retten gjelder også elever som har rett til spesialundervisning. Elevens nærskole har plikt til å ivareta elevens rett til et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud, jf. opplæringsloven §§ 5-1 og 8-1.

Utdanningsetaten har et begrenset antall plasser i byomfattende spesialgrupper/spesialskoler.
Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning, kan søke om skolebytte til kommunale spesialskoler og til spesialgrupper ved ordinære grunnskoler.

Skolen skal bistå foresatte i å søke og sørge for at:

  • søknadsskjema er riktig fylt ut og foresatte har skrevet under
  • nødvendig dokumentasjon er lagt ved, jf. søknadsskjemaet
  • søknaden er oversendt Utdanningsetaten innen søknadsfristen 1. desember. For skolestartere er fristen 18. desember

For å sikre god søknadsbehandlingen som blir ferdig til riktig tid, er det viktig at dere legger ved alle dokumentene som skal følge søknaden. Dere må også levere søknaden innen fristen. Oppdatert søknadsskjema er vedlagt dette brevet og kan lastes ned fra Tavla eller kommunens hjemmesider.

Spesialskoler og skoler som har spesialgrupper, må sørge for at:

  • elevene søker på nytt dersom de skal fortsette i disse tilbudene ved overgang til mellomtrinnet eller til ungdomstrinnet
  • disse søknadene inneholder det samme som nye søknader, og blir sendt innen 1. desember
  • alle andre elever som skal fortsette i tilbudene, blir registret i skjemaet
  • Melding om forlengelse av vedtak om skolebytte som ligger på Tavla
  • skjemaet blir sendt innen fristen 1. november til Utdanningsadministrasjonen v/EFP

Vår vurdering av søknaden

Vi vil prioritere søknadene ut fra de sentrale kriteriene som ligger på Tavla og vurdere det enkelte barns beste. Søknadene vil være ferdig behandlet innen 20. april.

Ta kontakt med inntakskontoret dersom dere har spørsmål til innholdet i denne e-posten.

Følg denne lenken for søknadsskjema: Informasjon om tildeling av korttidsplass